انیمیشن انگیزشی piper یک کار خارق العاده از شرکت پیکسار که بهتون یک بینش عالی درباره ی موفقیت میده.

به زودی به صورت یک مقاله کلی این کار رو تحیلیل میکنیم. من مطمئنم لذت فوق العاده ای از این انیمیشن میبرید.