0
0
تو باید موفق بشی، چون لیاقتشو داری

هر کدوم رو بیشتر دوست داری انتخاب کن